T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Đ? S?n Dragon Ocean s? là đi?m thu hút khách du l?ch hàng đ?u c?a Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o kéo dài h?n m?t km, r?ng 23 ha. N??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, t??ng ph?n rõ r?t v?i đ? đ?c ? bãi bi?n Đ? S?n. T? h?p du l?ch mang tên Dragon Ocean Đ? S?n n?m trong d? án phát tri?n khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill c?a T?p đoàn Geleximco t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n đ??c h??ng t?i là qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n l?n nh?t mi?n b?c, v?i di?n tích 480ha, d? án s? cung c?p m?t s?n ph?m v?i ch?t l??ng cao nh?t. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS